Myśli Marii Grzegorzewskiej

Myśli Marii Grzegorzewskiej

Autor: Janina Wyczesany


Opis książki:

Stajemy obecnie wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości, dla których istotną rolę odgrywają przepisy oświatowe ulegające ciągłym zmianom. Świadomość, że osiągnięcie społecznej integracji jest możliwe, gdy rozpocznie się ona we wczesnych fazach rozwoju dziecka, wskazuje na potrzebę rehabilitacji zaraz po urodzeniu. W rozumieniu przepisów oświatowych za ucznia niepełnosprawnego uznaje się takiego, którego zaburzenia i odchylenia rozwojowe powodują, że w procesie edukacji wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i specjalnych metod pracy. Efekty tej działalności są poddawane analizom i dyskusjom we współpracy ze specjalistami (lekarz, psycholog, pedagog). Metody i techniki usprawniania osób z niepełnosprawnością są istotnymi ogniwami rozwojowymi tych jednostek. Trzeba niektóre z nich dobrze znać, żeby móc przeciwstawić im właściwy sposób oddziaływania rehabilitacyjnego. Postawa poszukująco-badawcza nauczyciela ma istotny wpływ nie tylko na człowieka, ale i na środowisko jego życia. O wartości wpływu nauczyciela decyduje zawsze to, jaki on jest jako człowiek, jaka jest jego wartość wewnętrzna (Maria Grzegorzewska). Również miłość do ludzi i poczucie odpowiedzialności za niesienie pomocy dzieciom. Na treść pedagogiki specjalnej i jej ukierunkowanie niewątpliwy wpływ mają myśli i kierunki nauk społecznych i medycznych. Obok pedagogiki specjalnej intensywnie rozwijały się jej poszczególne subdyscypliny (działy pedagogiki specjalnej). Coraz wyraźniej zarysowują się nowe dziedziny wiedzy jak ortodydaktyka, edukacja integracyjna. Wsłuchując się w głos przeszłości chciałabym zwrócić uwagę na to, co było udziałem oceny M. Grzegorzewskiej, gdy chodzi o pracę szkoły. Kultura i klimat placówki, osoba pedagoga specjalnego, oto najważniejsza spuścizna minionych lat.


Poznaj inne książki

Soboty są dla nas

Soboty są dla nas Soboty są dla nas

Anna Matysek

Chąśba

Chąśba Chąśba

Katarzyna Puzyńska

Miłość w czasach tyranii, tom II

Miłość w czasach tyranii, tom II Miłość w czasach tyranii, tom II

Stanisław Załuski

Tosia w tarapatach

Tosia w tarapatach Tosia w tarapatach

Paweł Maj

Odpowiedź

Odpowiedź Odpowiedź

David Icke

Córy Ziemi

Córy Ziemi Córy Ziemi

Alaitz Leceaga


Dodaj komentarz